Proiecte de hotarare ale Consiliului Local - Ultimele documente incarcate

Titlu Descriere An Document
Proiect de hotarare nr. 1799/30.06.2020 Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Ciceu-Mihăiești 2020 Descarca document
Proiectul nr. 1792 Proiect de hotărâre pentru aprobarea volumului de masă lemnoasă stabilit pentru a fi recoltat din fondul forestier proprietate publică a comunei Ciceu-Mihăiești în anul 2020 și aprobarea preţului de vânzare directă către populaţia comunei Ciceu-Mihăieşti a cantităţii de 595 mc masă lemnoasă pentru foc în anul 2020 2020 Descarca document
Proiect de hotarare nr. 1766/25.06.2020 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 2020 Descarca document 1 Descarca document 2
Proiect de hotarare 1963/19.06.2020 Proiect de hotarare pentru aprobarea instituirii unor facilități fiscale și aprobarea Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza UAT Ciceu-Mihăiești 2020 Descarca document
Proiectul de hotarare 1575/02.06.2020 Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. Ciceu-Mihaiesti nr. 35/25.07.2016 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Ciceu-Mihăieşti, modificată și completată prin H.C.L. nr. 54/27.09.2016 2020 Descarca document
Proiect de hotarare nr 1463/22.05.2020 Proiect de hotare privind validarea mandatului de consilier local al domnului PINTEA ROMULUS 2020 Descarca document
Proiect de hotarare nr. 1460/22.05.2020 Proeict de hotarare privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 29/30.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare 2020 Descarca document
Proiectul de hotarare nr. 1436/22.05.2020 Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Bujor Ioan-Marian, ca urmare a decesului acestuia si declararea ca vacant a locului de consilier local 2020 Descarca document
Proiect de hotarare nr. 1425/19.05.2020 Proeict de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 2020 Descarca document 1 Descarca document 2
Proiect de hotarare nr. 1425/19.05.2020 Proeict de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 2020 Descarca document
Proiect de hotarare nr. 1245/30.04.2020 Proeict de hotarare pentru aprobarea încheierii execuţiei bugetare a bugetului local al comunei Ciceu-Mihăieşti pe trimestrul I al anului 2020 2020 Descarca document 1 Descarca document 2
PROIECT 1109 Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale"cod SMIS 126924 2020 Descarca document 1 Descarca document 2 Descarca document 3
PROIECT 1106/10.04.2020 Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta 2020 Descarca document
PROIECT DE HOTARARE 1104/10.04.2020 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local Ciceu-Mihăiești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate 2020 Descarca document
Proiect de hotărâre nr. 716/05.03.2020 Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului anual de execuţie bugetară a bugetului local al comunei Ciceu-Mihăieşti pe anul 2019 2020 Descarca document
Proiect de hotarare nr. 689/05.03.2020 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului "privind lucrările de împăduriri în suprafețele deținute de PRIMĂRIA CICEU-MIHĂIEȘTI-ANUL 2020" întocmit de Direcţia Silvică Cluj-Ocolul Silvic Dej din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva 2020 Descarca document
Proiect de hotarare nr 553/02.03.2020 Proeict de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 2020 Descarca document 1 Descarca document 2
Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară Inscriere teren în domeniul privat al comunei 2020 Descarca document 1 Descarca document 2
Proiect de hotarare privind modificarea si compeltarea HCL nr.2/2018 Modificarea și competarea Anexei 1 la HCL 2/2018 2020 Descarca document
Proiectul de hotarare nr. 182/23.01.2020 Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita Nasaud’’ finantat prin POIM 2014-2020 si a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a reprezentantului Consiliul local Ciceu-Mihăiești sa voteze si sa semneze in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ’’Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud’’ finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 si a Planului anual de evolutie a tarifelor / strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentru includerea Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr.3/17.09.2008. 2020 Descarca document 1 Descarca document 2 Descarca document 3 Descarca document 4
2020
2020
2020
Proiect de hotarare nr. 145/20.01.2020 Proeict de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Ciceu-Mihăiești 2020 Descarca document
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 - proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2020 ; -anexe proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2020; - raport de specialitate . 2020 Descarca document 1 Descarca document 2 Descarca document 3 Descarca document 4 Descarca document 5 Descarca document 6 Descarca document 7 Descarca document 8 Descarca document 9
Arhiva din anii precedenti